Informace o zpracování osobních údajů

1.  Úvod

1.1.  MarathonLab je skupina amatérských běžců z pracoviště IKEM (dále jen „MarathonLab“ nebo „my“) zkoumající vliv běhu na lidské tělo z medicínského hlediska. Více informací o MarathonLab a naší činnosti naleznete v sekci https://marathonlab.cz/o-nas/. Tento dokument poskytuje zájemcům o účast ve studii „Vliv extrémní fyzické zátěže na kardiovaskulární system, játra, ledviny a kosterní svaly u maratonských běžců v průběhu Pražského mezinárodního maratonu 2019“ (dále jen „Studie“) a účastníkům Studie informace o zpracování jejich osobních údajů.

1.2. Správcem osobních údajů je vedoucí skupiny MarathonLab MUDr. Marek Protuš  (dále jen „Správce“).

1.3. V rámci Studie bude docházet ke zpracování osobních údajů zájemců o účast ve Studii a účastníků Studie (dále jen společně „účastníci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

1.4.  S informacemi, které o Vás shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

2.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro níže uvedené účely:
(a) vyhodnocení, zda jste vhodným kandidátem na účast ve Studii; a
(b) provedení a vyhodnocení Studie

2.2. Právním základem zpracování podle bodu 2.1(a) je provedení opatření před uzavřením smlouvy o Vaší účasti ve Studii, kterou s Vámi uzavřeme na základě Vaší přihlášky do Studie (vyplnění online dotazníku) a následně podepsaného informovaného souhlasu se Studií (dále jen „Smlouva“). Právním základem zpracování podle bodu 2.1(b) je plnění Smlouvy. Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je naším smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí se nemůžete Studie zúčastnit.

3. Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat

3.1. Budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

3.2. Pro účely zpracování podle bodu 2.1(a) budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, startovní číslo pro Volkswagen Maraton Praha 2019 a další údaje, které nám sdělíte při vyplnění online dotazníku (např. informace o objemu naběhaných kilometrů a uběhnutých závodech, používaném sporttesteru a sportovní aplikaci, dalších sportovních aktivitách, věku, hmotnosti, výšce a případném počtu vykouřených cigaret).

3.3. Pro účely zpracování podle bodu 2.1(b) budeme zpracovávat osobní údaje v následujícím rozsahu (a) údaje uvedené v bodě 3.2, (b) informace z Vašeho sporttesteru a sportovní aplikace naměřené během Vaší přípravy na maraton a během Pražského mezinárodního maratonu a (c) informace o výsledcích Vašich vyšetření v IKEM a technickém zázemí Volkswagen Maratonu Praha 2019 před a po jeho skončení.

3.4. Pro úplnost uvádíme, že IKEM bude Vaše osobní údaje a informace o výsledcích Vašich vyšetření zpracovávat jako samostatný správce nezávisle na nás. Vaší účastí ve Studii a podpisem informovaného souhlasu se Studií výslovně souhlasíte s tím, že IKEM může výsledky Vašich vyšetření předat Správci.

4. Aktualizace Vašich osobních údajů

4.1. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, měli byste nám sdělovat pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace, které zpracováváme, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), prosím informujte nás, abychom zjednali nápravu.

5. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

5.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

5.2. Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování Vašich osobních údajů:
(a) pro vyhodnocení, zda jste vhodným kandidátem na účast ve Studii podle bodu 2.1(a), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle do uplynutí 2 kalendářních měsíců od jejich získání; a
(b) pro provedení a vyhodnocení Studie podle bodu 2.1(b) budeme Vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle do uplynutí 5 let od skončení Studie a zveřejnění jejích výsledků.

5.3. Po uplynutí stanovené doby zpracování můžeme informace dále zpracovávat v anonymizované podobě, tedy po odstranění všech identifikátorů umožňujících přiřazení těchto informací ke konkrétnímu účastníkovi.

6. Komu předáváme Vaše osobní údaje

6.1. Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

6.2. K Vašim osobním údajům budou mít konkrétně přístup pouze členové týmu MarathonLab. Data budou uchovávána v zašifrované podobě v cloudové službě G Suite. Vaše osobní údaje budeme dále předávat těm příjemcům, kterým jsme osobní údaje povinni zpřístupnit podle obecně závazných právních předpisů.

6.3. Při publikování Studie a jejích závěrů budou Vaše osobní údaje prezentovány pouze v pseudonymizované podobě, tj. bez uvedení údajů umožňujících Vaši identifikaci.

7.  Jaká jsou Vaše práva

7.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz – Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

Právo odvolat souhlas – Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku – Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení zpracování – V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů – Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě Smlouvy či Vašeho souhlasu.

Právo podat žádost – o zjednání nápravy a právo vznést stížnost Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Váš kontakt pro jakékoli dotazy

8.1. Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet na [email protected].